E - M E N T I

Loading

Brugerbetingelser – E-menti ApS

1. Generelt

E-menti ApS, CVR nr. 36958723, (”E-menti”) tilbyder en SaaS-platform (”Platformen”), der hjælper virksomheder med at strømline håndtering, fakturering og bogføring af deres gentagende betalinger fra kunder. , . Ved at abonnere eller registrere sig på Platformen og/eller ved at bruge Platformen,  accepterer Brugere af Platformen (”Brugeren”) disse ”Brugerbetingelser – E-menti ApS” (”Brugerbetingelserne).

2. Aftale og gældende vilkår

2.1. Disse Vilkår gælder for alle hostede tjenester (Tjenesterne”), der leveres af E-menti til Brugeren i Danmark. Ved at abonnere på og/eller bruge Tjenesterne, accepterer Brugeren disse vilkår. Disse vilkår udgør en kontraktlig aftale vedrørende brugen af de Tjenesterne, der er omfattet af disse vilkår.

2.2. Hvor en rådgiver Bruger Platformen og de Tjenesterne på vegne af en anden organisation, repræsenterer og garanterer den, at den (1) er behørigt autoriseret og bemyndiget af og for den pågældende organisation til at acceptere disse vilkår og acceptere disse vilkår på vegne af organisationen, og (2) accepterer disse vilkår på vegne af organisationen; medmindre organisationen har en særskilt aftale med E-menti. Rådgiveren repræsenterer og garanterer også, at denne er behørigt autoriseret og bemyndiget til at bruge Platformen og Tjenesterne på vegne af organisationen.

2.3. Brugeren accepterer og giver sit samtykke til at modtage elektronisk  kommunikation, aftaler, dokumenter, meddelelser og videregivelser, som E-menti leverer i forbindelse med  Tjenesterne. Disse meddelelser vil blive leveret via e-mail til den primære e-mailadresse, der er angivet af Brugeren, eller som kan være opført på Brugerens konto eller (hvor det er relevant) ved at offentliggøre dem på E-menti’s websted eller tydeligt synlige i Brugermiljøet på Platformen.

2.4. E-menti forbeholder sig retten til ensidigt at ændre disse vilkår fra tid til anden. Eventuelle ændringer træder i kraft inden for en (1) måned efter offentliggørelsen af de ændrede vilkår på E-menti’s websted og gælder for al adgang og brug af Tjenesterne derefter. Ændringer vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft og træder tidligst i kraft på ikrafttrædelsesdatoen, medmindre sådanne ændringer er et resultat af ændringer i ufravigelig lov, i hvilket tilfælde de kan træde i kraft tidligere. Fortsat brug af Tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør accept af ændringerne til vilkårene. Hvis Brugeren ikke accepterer ændringerne af vilkårene, skal Brugeren stoppe med at bruge Tjenesterne eller opsige sit abonnement inden ikrafttrædelsesdatoen.

2.5. Alle individuelle afvigelser fra disse vilkår, som anmodes om af eller forhandles med Brugeren, skal aftales skriftligt og underskrives af en behørigt autoriseret repræsentant for E-menti.

2.6. Hvis en bestemmelse i disse vilkår er, eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, er E-menti berettiget til at ændre denne bestemmelse for at nå sine mål. De resterende bestemmelser fortsætter med fuld kraft og virkning.

3. Tjenesterne

3.1. E-menti tilbyder Brugerne at bruge Platformen til automatiseret fakturering, automatisk bogføring, samt kunde- og kvitteringsstyring i henhold til vilkårene. For at abonnere eller registrere sig på Platformen skal Brugeren oplyse sin e-mailadresse, mobiltelefonnummer og bevis for identifikation, så disse kan verificeres af E-menti. Brugeren vil ligeledes blive bedt om at angive en selvvalgt adgangskode, som skal bruges for at få adgang til den konto, der oprettes af E-menti. Det er Brugerens ansvar at holde enhver adgangskode til Platformen personlig og hemmelig.

3.2. I henhold til disse vilkår vil Brugeren ved registrering blive tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Tjenesterne og få adgang til Platformen. Licensen må kun bruges af Brugerens embedsmænd, medarbejdere, agenter og underleverandører.

3.3. Med undtagelse af det omfang, det er udtrykkeligt tilladt i disse vilkår eller krævet af loven på et ikke-ekskluder bart grundlag, er licensen givet af E-menti til Brugeren i henhold til paragraf 3.2 underlagt følgende forbud:

(a) Brugeren må ikke overføre, overdrage eller underlicensere sin ret til licensen (undtagen brug af rådgiver under forudsætning af accept af vilkårene som beskrevet i paragraf 2.2);

(b) Brugeren må ikke tillade nogen uautoriseret person at få adgang til eller bruge Tjenesterne eller Platformen;

(c) Brugeren må ikke bruge licensen til at levere tjenester til tredjeparter, medmindre Brugeren har registreret sig på Platformen;

(d) Brugeren må ikke genudgive eller videredistribuere noget indhold eller materiale fra Tjenesterne eller Platformen. Rådgivere, der handler på egne vegne, må kun gøre dette i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt for at levere sine tjenester til sin kunde;

(e) Brugeren må ikke foretage nogen ændring af Platformen;

(f) Brugeren må ikke udføre eller anmode om, at nogen person udfører nogen belastningstest eller penetrationstest på Platformen eller Tjenesterne uden forudgående skriftligt samtykke fra E-menti; og

(g) Brugeren må ikke dekompilere, adskille, reverse engineering eller på anden måde reproducere Tjenesterne eller Platformen, medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Brugeren må ikke duplikere, ændre, modificere, udleje, lease, videresælge, tildele, udlåne, distribuere helt eller delvist eller lave afledte værker baseret på Tjenesterne eller Platformen.

4. Prøveabonnement og demoversion

4.1. Et prøveabonnement giver Brugeren fri adgang til at bruge Platformen i en begrænset periode. Ved udløb af prøveabonnementet skal Brugeren købe en af E-menti’s tilbudte abonnementsplaner, for at fortsætte med at bruge Platformen. Brug af Platformen under prøveabonnementet er underlagt de rettigheder og begrænsninger, der er angivet i disse vilkår (se også paragraf 3).

5. Udbyderansvar

For at give E-menti mulighed for at udføre betalingsordrer på sine vegne skal Brugeren registrere et(e) et betalingsmiddel (betalingskort, MobilePay eller lign.)  via Quickpay eller anden PSP anvendt af E-menti

5.1. E-menti skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af Platformen og Tjenesterne.

5.2. E-menti stræber efter den højest mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for nedbrud eller driftsforstyrrelser uden for E-menti’s kontrol.

5.3. For at undgå tvivl skal nedetid forårsaget direkte eller indirekte af et eller flere af følgende ikke betragtes som et brud på aftalen:

(a) Force Majeure-begivenhed;

(b) en fejl eller fejl på internettet eller ethvert offentligt telekommunikationsnetværk;

(c) en fejl eller fejl i Brugerens computersystemer eller netværk;

(d) ethvert brud fra Brugerens side af denne aftale; eller

(e) planlagt vedligeholdelse udført i overensstemmelse med disse vilkår.

5.4. Vedligeholdelse, herunder men ikke begrænset til opgraderinger og opdateringer, af Platformen udført af E-menti vil så meget som muligt blive udført uden for almindelig åbningstid for at begrænse indvirkningen på brugen af Platformen så meget som muligt. E-menti skal, hvor det er praktisk muligt, give Brugeren forudgående skriftlig meddelelse (enten ved et klart synligt opslag på Platformen eller via e-mail) om planlagte vedligeholdelsestjenester, der sandsynligvis vil påvirke tilgængeligheden af Platformen og/eller Tjenesterne eller sandsynligvis vil have en væsentlig negativ indvirkning herpå.

5.5. E-menti er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger. E-menti kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af oplysningerne eller resultaterne opnået gennem disse tredjepartsløsninger eller for tilgængeligheden, sikkerheden eller funktionaliteten af tredjepartsløsningerne, herunder for mulige skader og/eller forårsagede tab.

5.6. E-menti kan ikke holdes ansvarlig for forretningsforholdet mellem Brugeren og dennes kreditorer og leverandører og påtager sig ikke ansvar for for sent betalte regninger på grund af problemer med Platformen 

6. Brugeransvar

For at give E-menti mulighed for at udføre betalingsordrer på sine vegne skal Brugeren registrere

1) et betalingsmiddel (betalingskort, MobilePay eller lign.)  via Quickpay eller anden PSP anvendt af E-menti

2) tilknytte Mobilepay betalingsløsning, 

6.2. Brugeren skal implementere passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med administratorkontoadgangsoplysninger og sikre, at ingen uautoriseret person kan få adgang til Tjenesterne ved hjælp af en administratorkonto.

6.3. Brugeren skal overholde alle gældende love og regler med hensyn til sine aktiviteter i henhold til denne aftale.

6.4. Brugeren må ikke bruge de hostede tjenester på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Tjenesterne eller Platformen eller forringelse af tilgængeligheden eller tilgængeligheden af Tjenesterne.

6.5. Brugeren må ikke bruge Tjenesterne:

(a) på enhver måde, der er ulovlig, svigagtig eller skadelig for E-menti eller dennes omdømme eller andre Brugeres omdømme; eller

(b) i forbindelse med ethvert ulovligt, svigagtigt eller skadeligt formål eller aktivitet.

7. Gebyrer, fakturering og betaling

7.1. Brugere, der abonnerer på Platformen, betaler et fast månedligt gebyr baseret på den valgte abonnementsplan. Detaljer om de forskellige abonnementsplaner kan findes på: https://ementi.dk/priser/

7.2. Abonnementsgebyret vil blive opkrævet månedligt forud, og et gebyr for hver enkelt transaktion bliver faktureret samlet ved månedens udgang. 

7.3. Hvor en rådgiver Bruger Platformen, beregnes det skyldige beløb for Tjenesterne på basis af en pris pr. dokument/transaktion der er aftalt mellem E-menti og Brugeren, og afhængig af hvilke moduler der vælges.  Fakturaer sendes månedligt bagud og baseret på antallet transaktioner ved udgangen af den foregående måned. Rådgiveren er til enhver tid ansvarlig for betaling af forfaldne fakturaer til E-menti.

7.4. Hvis betalinger foretages via Platformen med et betalingskort, opkræves gebyrer af betalingsindløseren. Dette gebyr vil blive specificeret i forbindelse med enhver betaling foretaget med betalingskort. Hvis betalingen i stedet foretages via en tilsluttet bankkonto, kan den involverede bank også opkræve et gebyr for hver betaling. Banken kan også pålægge Brugeren et gebyr for tilslutning af en bankkonto til Platformen, som vil blive specificeret ved anmodning om tilslutning af bankkontoen til Platformen.

7.5. Som standard indsamles E-menti’s fakturaer på udstedelsesdagen ved at debitere det kreditkort, som Brugeren har tilsluttet til Platformen. Hvor en anden betalingsmetode accepteres af E-menti, gælder en standard betalingsperiode på syv (7) dage.

7.6. E-menti kan suspendere leveringen af Tjenesterne, hvis et beløb, som skal betales af Brugeren til E-menti i henhold til denne aftale, er forfaldent, og E-menti har givet Brugeren mindst 7 dages skriftligt varsel, efter at beløbet er blevet forfaldent, om sin hensigt til at suspendere Tjenesterne på dette grundlag.

7.7. Ved betaling af fakturaer efter forfaldsdatoen er E-menti berettiget til at opkræve en årlig rente beregnet som Nationalbankens diskontoen med tillæg af 10 % regnet fra forfaldsdatoen til den dato, hvor forsinket betaling er modtaget af E-menti.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Platformen og Tjenesterne leveres til Brugeren på “som de er ”-basis. Medmindre det udtrykkeligt og specifikt er angivet i aftalen, påtager Brugeren sig eneansvaret for resultater opnået ved brugen af Tjenesterne og Platformen og for konklusioner draget af sådan brug. E-menti påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af fejl eller udeladelser i informationer, instruktioner eller dokumenter leveret af Brugeren via Platformen.

8.2. De almindelige principper for erstatning efter dansk lovgivning gælder for aftalen. E-menti er ikke ansvarlig for indirekte krav og/eller tab eller tort, herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, udtømning af goodwill og/eller lignende tab eller tab af data eller information, rent økonomisk tab eller for særlige, indirekte eller følgetab, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, uanset hvad der opstår under eller i forbindelse med vilkårene og brugen af Tjenesterne og Platformen.

8.3. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er E-menti’s samlede ansvar begrænset til det samlede beløb, som Brugeren har betalt til E-menti i løbet af de tolv (12) kalendermåneder forud for begivenheden eller begivenhedskæden, der førte til dette ansvar.

8.4. Ansvarsbegrænsningen i henhold til paragraf 8.1 gælder ikke, når skaden er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra leverandørens side, eller hvor denne ansvarsbegrænsning ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

8.5. Ethvert krav, som Brugeren måtte have som følge af aftalen, udløber tolv (12) måneder efter det tidspunkt, hvor Brugeren er, eller med rimelighed burde have, blevet bekendt med de(n) omstændigheder, som kravet er baseret på.

9. Databeskyttelse

9.1. E-menti og Bruger skal hver især overholde databeskyttelseslovgivningen med hensyn til behandlingen af alle personoplysninger.

9.2. Brugeren garanterer over for E-menti, at den har den juridiske ret til at videregive alle personoplysninger, som den faktisk videregiver til E-menti under eller i forbindelse med aftalen.

9.3. Hvor E-menti behandler personoplysninger som dataansvarlig, er behandlingen underlagt E-menti’s privatlivspolitik som offentliggjort på E-menti’s hjemmeside. Privatlivspolitikken vil blive opdateret regelmæssigt. Hvis der er vigtige ændringer i denne, vil Brugeren modtage meddelelse herom.

9.4. E-menti og Bruger er enige om, at Brugeren er den dataansvarlige i forhold til alle personoplysninger, som Brugeren indsamler på Platformen som en del af sin forretningsdrift eller på anden måde. Hvor E-menti behandler Brugernes personoplysninger på vegne af Brugeren, er denne behandling underlagt paragraf 9.5 til 9.17 og bilag 1 (databehandlingsoplysninger), som tilsammen udgør databehandleraftalen mellem Bruger og E-menti.

9.5. Brugeren skal kun levere til E-menti, og E-menti skal kun behandle, i hvert enkelt tilfælde i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, personoplysninger om registrerede, der falder inden for kategorierne specificeret i del 1 i bilag 1 og af de typer, der er specificeret i del 2 af bilag 1; og E-menti må kun behandle Brugernes personoplysninger til de formål, der er specificeret i del 3 i bilag 1.

9.6. E-menti må kun behandle Brugernes personoplysninger i løbet af aftaleperioden og i højst 24 måneder efter slutningen af aftaleperioden, med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne paragraf 9. E-menti skal til enhver tid have lov til at opbevare anonymiserede Brugerdata til dataanalyse og statistikker.

9.7. E-menti må kun behandle Brugernes personoplysninger efter Brugerens skriftlige instruktioner. Parterne er enige om, at disse Brugerbetingelser angiver Brugerens komplette og endelige instruktioner til E-menti i forhold til behandlingen af Brugerens personoplysninger, og at behandling uden for rammerne af disse instruktioner (hvis nogen) kræver forudgående skriftlig aftale mellem Parterne.

9.8. Brugeren accepterer, at E-menti kan engagere underdatabehandlere til at behandle personoplysninger på Brugerens vegne. Efter anmodning fra Brugeren skal E-menti sende Brugeren en liste over de underbehandlere, som aktuelt er engageret af E-menti, som Brugeren accepterer ved at acceptere disse vilkår. E-menti skal underrette Brugeren, hvis den tilføjer eller fjerner Underdatabehandlere mindst halvfems (90) dage før sådanne ændringer og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvis den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige underrette databehandleren inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af meddelelsen. Den dataansvarlige kan kun gøre indsigelse, hvis den dataansvarlige har rimelige, konkrete grunde hertil. E-menti skal indgå en skriftlig aftale med hver underdatabehandler indeholdende databeskyttelsesforpligtelser, der giver mindst samme niveau af beskyttelse af Brugernes personoplysninger som dem i paragraf 9.5 til 9.17, i det omfang det er relevant for arten af den service, der leveres af sådanne. Underprocessor; og (ii) forbliver ansvarlig for en sådan Underdatabehandlers overholdelse af forpligtelserne i disse Klausuler og for enhver handling eller undladelse fra en sådan Underdatabehandler, der får Leverandøren til at misligholde nogen af sine forpligtelser i henhold til dette stykke.

9.9. Brugeren accepterer, at E-menti og dennes Underdatabehandlere kan overføre Brugers personoplysninger til et eller flere lande uden for EU og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i løbet af leveringen af Tjenesterne. Overførsler skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Parterne skal, medmindre andet er aftalt, stole på EU-godkendte Standard Contractual Clauses (SCC’er) for overførsel af Brugers personoplysninger.

9.10. E-menti skal sikre, at personer, der er autoriseret til at behandle Brugernes personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

9.11. E-menti skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for de risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger i henhold til aftalen.

9.12. E-menti skal, så vidt det er muligt og under hensyntagen til behandlingens art, træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at bistå Brugeren med opfyldelsen af Brugerens forpligtelse til at reagere på anmodninger, der udøver en registrerets rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

9.13. E-menti skal bistå Brugeren med at sikre overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med sikkerheden ved behandling af Brugerens personoplysninger, underretning om brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden, kommunikation af brud på persondatasikkerheden til den registrerede, databeskyttelseskonsekvensvurderinger og forudgående høring i forhold til højrisikobehandling i henhold til databeskyttelseslovgivningen. E-menti skal rapportere ethvert brud på persondatasikkerheden i forbindelse med Brugerens personlige data til Brugeren uden unødig forsinkelse, efter at E-menti er blevet opmærksom på bruddet. E-menti kan opkræve Brugeren for ethvert arbejde udført af E-menti efter anmodning fra Brugeren i henhold til denne paragraf 9.13.

9.14. E-menti skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Brugeren for at påvise, at E-menti overholder sine forpligtelser i henhold til denne paragraf 9 og databeskyttelseslovgivningen.

9.15. E-menti skal, efter Brugerens valg, slette eller returnere alle Brugerens personoplysninger til Brugeren efter levering af tjenester i forbindelse med behandlingen, og skal slette eksisterende kopier, undtagen i det omfang gældende lov kræver opbevaring af de relevante personoplysninger.

9.16. E-menti skal tillade og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, udført af Brugeren eller en anden revisor bemyndiget af Brugeren med hensyn til overholdelsen af E-menti’s behandling af Brugernes personoplysninger med databeskyttelseslovgivningen og denne paragraf 9. E-menti kan debitere Brugeren efter dens standard tidsbaserede debiteringstakster for ethvert arbejde udført af E-menti på anmodning fra Brugeren i henhold til denne paragraf 9.16.

9.17.Hvis ændringer eller potentielle ændringer i databeskyttelseslovgivningen resulterer i, eller vil resultere i, at en eller begge parter ikke overholder databeskyttelseslovgivningen i forhold til behandling af personoplysninger udført i henhold til denne aftale, skal parterne gøre deres bedste for straks at acceptere sådanne ændringer af denne aftale, som måtte være nødvendige for at afhjælpe en sådan manglende overholdelse.

10. Opsigelse

10.1. En abonnent Bruger kan opsige aftalen ved at opsige sit abonnement på Platformen, i hvilket tilfælde der gælder en 30 dages varsel. En organisation, der har registreret sig på Platformen uden en abonnementsplan, kan til enhver tid opsige aftalen ved at sende en e-mail til info@e-menti.com.

10.2. En rådgiver kan opsige aftalen ved at sende en e-mail med besked til info@e-menti.com eller til den udpegede kontoadministrator med 90 dages varsel. Hvis rådgiver handler på vegne af en organisation, der ønsker at fortsætte med at bruge Platformen og Tjenesterne, skal denne organisation abonnere direkte på Platformen.

10.3. E-menti og Bruger kan straks opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til den anden part, hvis den anden part begår et væsentligt brud på denne aftale, eller den anden part:

(a) er opløst;

(b) ophører med at drive hele (eller stort set hele) sin virksomhed;

(c) er eller bliver ude af stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder;

d) er eller bliver insolvent eller erklæres insolvent.

10.4 Ved opsigelse af aftalen ophører alle licenser givet af E-menti i henhold til disse vilkår også.

11. Klager

11.1. I tilfælde af at en Bruger oplever et problem eller har en klage i forhold til de hostede tjenester eller Platformen, skal den sende en e-mail til info@e-menti.com. En organisation, der ikke er direkte abonnent på Platformen, bør primært kontakte sin rådgiver, før den går direkte i kontakt med E-menti.

11.2. E-menti skal gøre sit bedste for at behandle problemer og klager rettidigt og på en passende måde og informere Brugeren herom.

12. Immaterielle rettigheder

12.1. Brugeren anerkender og accepterer, at E-menti og/eller dennes licensgivere ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Tjenesterne og Platformen. Medmindre det er udtrykkeligt anført heri, giver vilkårene ikke Brugeren nogen rettigheder til, under eller i, nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, databaserettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker, handelsnavne eller andet (uanset om det er registreret eller uregistreret), eller andre rettigheder eller licenser i forhold til Tjenesterne og/eller Platformen. Intet under disse vilkår skal give Brugeren ret til at tildele eller overføre nogen intellektuelle ejendomsrettigheder fra E-menti til Bruger eller fra Bruger til E-menti, undtagen hvad der kan være strengt nødvendigt med henblik på licensen og E-menti’s levering af Tjenesterne.

13. Lovvalg

13.1. Aftalen skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk ret.

13.2. Enhver tvist, der ikke kunne løses i mindelighed, skal indbringes for Byretten i København.

14. Diverse

14.1. Enhver bestemmelse, der med rimelighed er nødvendig for at opnå eller håndhæve formålet med disse vilkår, skal overleve og forblive i kraft ved opsigelsen af aftalen.

14.2. Ingen undladelse eller forsinkelse fra en parts side med at udøve nogen rettighed eller afhjælpning i henhold til vilkårene eller ved lov skal udgøre et afkald på denne eller nogen anden rettighed eller afhjælpning, og det skal heller ikke forhindre eller begrænse den videre udøvelse af denne eller nogen anden rettighed eller afhjælpning. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed eller retsmiddel må forhindre eller begrænse den videre udøvelse af denne eller nogen anden rettighed eller afhjælpning.

14.3. Brugeren anerkender, at den ved at acceptere vilkårene ikke har nogen retsmidler i forhold til nogen erklæring, repræsentation, forsikring eller garanti (uanset om den er lavet uskyldigt eller uagtsomt), som ikke er angivet i vilkårene.

OPLYSNINGER OM DATABEHANDLING

Dette bilag er relateret til de personoplysninger, som E-menti behandler som databehandler. For mere information om alle personoplysninger, der behandles af E-menti, se venligst E-menti’s privatlivspolitik.

1. Kategorier af registrerede

• Kunder

• Kundemedarbejdere, medarbejdere, agenter (såsom rådgivere) og underleverandører

• Betalingsmodtagere

2. Typer af personoplysninger

• Brugere:

• Firmanavn

• Firmaadresse og kontaktoplysninger

• Virksomhedens bankkontooplysninger

• Betalingskortoplysninger

• Handelsregistreringsnummer

Brugeransvarlige, medarbejdere, agenter og underleverandører:

• Navn

• Virksomhedens kontaktoplysninger

• Rolle/ansvar

• Brugernavn Kodeord

Betalingsmodtagere:

• Betalingsrelaterede oplysninger som angivet på fakturaer, kreditnotaer og kvitteringer, såsom:

• Navn

• Adresse

• Handelsregistreringsnummer

• Momsnummer

• oplysninger om købte varer eller tjenesteydelser

• bankkontooplysninger

3. Formål med behandlingen

Nødvendig for at levere Tjenesterne